Hyvä työkyky on kaikkien etu

Hyvä työkyky on kaikkien etu

Consolis Parman uudessa strategiassa tiimit on yksi viidestä kärkiteemasta. Vaikka betonielementtien valmistamista kehitetään ja automatisoidaan jatkuvasti, on tekeminen edelleen varsin käsityövaltaista. Tehtailla työtä tehdään haastavissa seisoma- ja polviasennoissa, mikä kasvattaa riskejä tuki- ja liikuntaelinsairauksille. Siksi on tärkeää, että erityisesti raskasta fyysistä työtä tekevän tuotannon henkilöstön työkykyyn ja -hyvinvointiin panostetaan.

Työkykyjohtamisen toimintamallit ja käytännöt on yhtiössä selkeästi määritelty ja esimerkiksi varhaisen välittämisen malli on ollut käytössä jo useita vuosia. Työkykyä on hallittu yhteistyössä työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Myös esimiehiä on valmennettu työkykyasioissa.

Uuden strategian myötä kehittämistä Parmalla jatketaan jalkauttamalla hyviä käytäntöjä yhä vahvemmin tehtaille. Kehitystyössä keskitytään nyt työkykyhaasteiden ennakoivaan tunnistamiseen, työolosuhteiden ja -ergonomian parantamiseen ja esihenkilöiden tukemiseen yksittäisissä tapauksissa.

Mitä työkyvyllä tarkoitetaan ja kuka siitä vastaa?

Työkyky jäsennetään usein sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden kautta. Työkyvynjohtamisessa tarvitaan kuitenkin laajempaa näkökulmaa. Sairauslähtöinen ajattelumalli ohjaa hoitamaan sairautta ja parantamaan toimintakykyä. Työkyvyn vahvistaminen jätetään tällöin terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaisille.

Työkykyä pitää ajatella laaja-alaisemmin. Kokonaisuudessa tulee huomioida työn ja työolojen merkityksen lisäksi myös henkilökohtaiset taidot, osaaminen ja elämäntilanne.

Työhön liittyvissä asioissa työkyvyn vahvistaminen on työntekijän itsensä lisäksi esihenkilön, johdon ja työkavereiden vastuulla. Laaja-alaisessa näkökulmassa edellytetään useiden eri toimijoiden yhteistyötä (työntekijä, työnantaja, työterveyshuolto, eläkevakuutusyhtiö jne.).

Mitä työkykyjohtaminen on?

Parman tehtävä on kehittää, suunnitella, valmistaa ja toimittaa betoniteknologiaan perustuvia asiakaslähtöisiä tuotteita ja kokonaisratkaisuja asuin-, toimitila- ja infrarakentamisen tarpeisiin. Laadukkaiden ja oikea-aikaisten toimitusten varmistamiseksi tarvitaan motivoitunut, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö.

Henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehditaan hyvällä työkykyjohtamisella, joka on osa organisaation strategiaa ja päivittäistä johtamista. Toiminnalle asetetaan selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla seurataan tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan vaikuttavuutta.

Miten tästä eteenpäin?

Työn fyysisen rasittavuuden haasteet on Parmalla tunnistettu. Tehtailla työ tapahtuu paljon jalkojen päällä, työasennot ovat paikoin erittäin haastavia ja työn samankaltaisuus tuo omat haasteensa. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joissa rasitus kohdistuu ennen kaikkea alaraajoihin ja selkään, ovat tyypillisiä. Lisäksi mm. olkapäät rasittuvat erilaisissa nostoissa, vaikkakin kaikki raskaammat nostot tehdäänkin nostoapuvälineitä hyödyntäen.

Sairauspoissaolojen osalta tiivistetään esihenkilöiden, henkilöstöosaston ja työterveyshuollon yhteistyötä, jotta haasteet voidaan tunnistaa aikaisemmassa vaiheessa. Esihenkilöitä valmennetaan kevään aikana, valmennuksissa keskitytään toimintamallien jalkautukseen sekä parantamaan esihenkilöiden valmiuksia kohdata haastavat työkykytapaukset.

Erityisesti pitkittyvien poissaolojen osalta lähdetään aikaisessa vaiheessa tiiviiseen yhteistyöhön mm. työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön kanssa, jotta voidaan varmistaa työssä jaksaminen pitkälle eteenpäin. Lyhyiden toistuvien poissaolojen osalta pyritään selvittämään ns. ”ei lääketieteellisiä” syitä, jotka osaltaan vaikuttavat henkilöstön motivaatioon ja työkykyyn.

Myös ulkoiset tukirankaratkaisut, ns. exsoskeletonit, ovat testivaiheessa. Tällaisilla uusilla ratkaisuilla pystytään keventämään raajojen rasitusta mm. nostoissa tai muissa toistuvissa liikeradoissa.

Hyvä työkyky on kaikkien etu. Työnantajalle se tarkoittaa tuottavuuden parantumista, pienempiä sairauspoissaoloista johtuvia häiriöitä ja työkyvyttömyyskustannusten pienenemistä. Työntekijä itse jaksaa töissä paremmin ja työpäivän jälkeen virtaa riittää vielä perheelle, läheisille ja omille harrastuksille. Puhumattakaan antoisista eläkepäivistä työuran jälkeen.

Jukka Marttila
Työkykyasiat, Consolis Parma

Jukka tukee henkilöstökonsulttina parmalaisia työkykyyn ja työssä jaksamiseen liittyvissä asioissa. Vapaa-aikana Jukka kuluttaa ahkerasti lenkkikenkiä Nuuksion kansallispuiston poluilla.