Vastuullisuus- ja vähähiilisyyssanastoa

Nopeasti kehittyvän alan uudessa termistössä ja käsitteissä saattaa olla vaikea pysyä mukana. Siksi vähähiilinen rakentaminen tarvitsee yhteisen kielen. Olemme keränneet alle betonirakentamisen olennaisia termejä Green Building Council Finlandin kokoamasta erinomaisesta Vähähiilisyyden sanakirjasta. Löydät koko sanaston täältä.

Karbonatisoitumisessa betonituotteisiin sitoutuu ilman hiilidioksidia. Karbonatisoituminen on sementin neutraloitumisreaktio, jossa seurauksena kalsiumhydroksidi reagoi ilman hiilidioksidin kanssa.

Tuotteen tai palvelun elinkaaren ympäristövaikutusten arviointimetodologia. Elinkaariarvioinnissa voidaan huomioida useita eri ympäristövaikutusvaikutusluokkia. Hiilijalanjälki (viralliselta nimeltään ilmaston lämpeneminen) on yksi elinkaariarvioinnissa arvioitavista vaikutusluokista.

EU:ssa toteutettava järjestely, jossa hiilidioksidipäästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia omistamaan päästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia. Laitokset voivat ostaa ja myydä oikeuksia keskenään. Sementin valmistus kuuluu päästökaupan piiriin.

Hiilijalanjäljen yksikkö. Eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus muunnettuna hiilidioksidin vastaavaksi vaikutukseksi ilmakehässä.

Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen tai palvelun ilmastovaikutusta muunnettuna hiilidioksidiekvivalenteiksi. Rakennus- ja infrahankkeiden osalta hiilijalanjäljellä tarkoitetaan yleensä elinkaaren hiilijalanjälkeä, mutta termiä käytetään myös kuvaamaan esimerkiksi organisaation vuotuisia päästöjä.

Tuotteesta tai palvelusta syntyvien ilmastohyötyjen summa muunnettuna hiilidioksidiekvivalenteiksi. Ympäristöministeriön Vähähiilisyyden arviointimenetelmässä hiilikädenjäljellä tarkoitetaan koko elinkaaren aikana syntyviä absoluuttisia päästöhyötyjä, joita ei syntyisi ilman rakennushanketta. Muissa määritelmissä hiilikädenjäljellä voidaan kuvata myös esimerkiksi positiivista ilmastohyötyä verrattuna tuotetta tai palvelua vastaavaan, tavallisen tason tuotteeseen tai palveluun.

Tilanne, jossa toiminnan tuottamat ilmastopäästöt ja toiminnan ilmakehästä poistamat kasvihuonekaasut (hiilinielut) ovat tasapainossa, jolloin nettoilmastopäästö on nolla. (hiilijalanjälki – ilmastopäästöhyödyt = 0). Hiilineutraaliustermiä käytettäessä tulee aina ilmoittaa myös, mistä tarkasteluajanjaksosta puhutaan, miten laskenta on rajattu ja mitä laskentamenetelmää on käytetty.

Toiminto, joka poistaa ilmakehästä hiilidioksidia. Hiilinielu voi olla joko luonnollinen (kuten kasvava metsä), kemiallinen (kuten sementin karbonatisoituminen) tai keinotekoinen (kehitettävät teknologiat).

Ilmastopäästöillä (yleiskielessä myös hiilipäästö) tarkoitetaan ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä (kts. myös kasvihuonekaasu).

Yhdiste, joka ilmakehässä ollessaan absorboi lämpöä ja palauttaa siitä osan takaisin maapallolle. Kasvihuonekaasuja ovat mm. hiilidioksidi, metaani ja CFC-yhdisteet.

Pyrkii maksimoimaan raaka-aineiden ja tuotteiden sekä niihin sitoutuneen arvon mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Betonin uusiokäyttömahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti. Kierrätettyä materiaalia käytetään esim. infrarakentamisessa sekä osana uusiotuotteiden runkoainesta. Tehokkaan kierrätysjärjestelmän ansiosta betonin ja muiden kivimateriaalien kierrätysaste ylittää jo 80 %.

Rahallinen hyvitys, jolla pyritään kumoamaan aiheutettujen kasvihuonepäästöjen vaikutukset rahoittamalla päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia toisaalla.

Rakennuksen elinkaari kattaa kaikki vaiheet raaka-aineiden ja tuotteiden hankinnasta aina rakennuksen purkuun saakka. Elinkaari jaetaan neljään vaiheeseen: tuotevaihe, rakennusvaihe, käyttövaihe ja elinkaaren loppu.

Ympäristöseloste (EPD, Environmental Product Declaration) on standardoitu tapa esittää luotettavasti tiedot tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. Tarkempaa tietoa Parman tuotteiden ympäristöselosteista löydät täältä. Voit myös ladata selosteet Rakennustiedon sivuilta.